společnosti Posedla s.r.o., se sídlem Národní 486, 407 47 Varnsdorf, IČO: 09648887, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47524, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese posedla.cc.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Posedla s.r.o., se sídlem Národní 486, 407 47 Varnsdorf, IČO: 09648887, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C 47524/KSUL (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a třetí osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese posedla.cc (dále jen „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Kupujícím je dle těchto obchodních podmínek fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Zvláštní práva spotřebitele upravuje čl. 6 těchto obchodních podmínek, který se použije pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel.

1.3. Pokud je kupujícím spotřebitel, tedy každý člověk, který kupní smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, pak se vztahy výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami řídí NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.4. Pokud je kupujícím fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba,  pak se právní vztahy založené smlouvou nad rámec těchto obchodních podmínek řídí NOZ. Kupující, který při objednávce zboží přes webové stránky uvede IČO a/nebo DIČ, nebude považován za spotřebitele, ale za právnickou osobu či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.5. Prodávající prohlašuje, že pro prodej zboží splňuje všechny zákonem vyžadované náležitosti. 

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce nebo anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo anglickém jazyce. V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi obchodních podmínek má přednost česká verze.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje, aby kupující prováděl objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen chránit před prozrazením informace nezbytné k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Prodávající doporučuje uživateli, aby používal jiné heslo, než které používá v rámci aplikací třetích stran.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu podávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ se nepoužije.

3.2. Zboží je na webovém rozhraní obchodu nabízeno jako produkt ve finálním provedení.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen a dodacích lhůt jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. V ceně zboží není zahrnuta doprava zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek ani právo prodávajícího smlouvu s kupujícím neuzavřít.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o cenách a dodacích lhůtách, dále i informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

3.7. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.10. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí až do okamžiku odeslání zboží prodávajícím nebo jeho předáním přepravci k doručení kupujícímu. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické adresy.

3.12. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že na webových stránkách podávajícího byly uváděny omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, dále šlo-li o poslední kus daného zboží, příp. je-li zboží v mezidobí vyprodáno nebo trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě kupní smlouvy.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 

4. Platební podmínky a cena zboží

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému - platební brány ComGate pro akceptaci platebních karet;
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího 2001893428/2010 vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).

 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží uvedené v objednávce.

4.3. Cena zboží je uváděna včetně DPH v CZK pro kupující z České i Slovenské republiky.

4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, pokud tak není u produktu výslovně uvedeno.

4.5. Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.6. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.7. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

4.8. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

4.9. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a odešle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

5. Dodací lhůty, způsob dodání, neodebrání zboží

5.1. Termín dostupnosti zboží uvedený na webových stánkách je informativní. Závazná je dodací lhůta uvedená v potvrzení objednávky (příp. kupní smlouvě, zálohové faktuře) zaslaném prodávajícím kupujícímu. Dodací lhůta se proporčně prodlužuje o prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny.  Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky nebo dnem připravení zboží k převzetí kupujícím.

5.2. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných či prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky, nouzový stav, cestovní a dopravní omezení, pandemie, karanténní opatření a další překážky, které nejsou způsobeny či zaviněny prodávajícím a nastaly nezávisle na jeho vůli. Ve všech uvedených případech je prodávající povinen na výzvu kupujícího vysvětlit důvody svého prodlení a eventuální výskyt uvedených okolností doložit, přičemž ve všech uvedených případech je vyloučeno právo kupujícího uplatnit nárok na náhradu škody anebo sankce způsobené prodlením s dodávkou, pokud prodávající na výzvu kupujícího doloží, že prodlení bylo způsobeno okolnostmi jdoucími mimo přiměřenou kontrolu prodávajícího a vzniklými nezávisle na jeho vůli.

5.3. O připravenosti zboží vydat či expedovat prodávající kupujícího vyrozumí emailem na elektronickou adresu kupujícího. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.4. Způsob dodání zboží je určen v kupní smlouvě. Pokud není sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži kupujícího, který bude o její výši před uzavřením kupní smlouvy prodávajícím vždy informován. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě) riziko vzniku škody na zboží.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud kupující zakoupené zboží nepřevezme do 10 dnů ode dne, kdy byl e-mailem prodávajícím nebo dopravcem k odběru vyzván (dále jen „neodebrané zboží“), je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak nevzniknou žádné nároky na náhradu škody, např. ušlý zisk apod. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž je za doručení považováno i doručení elektronické zprávy na email uvedený v objednávce a/nebo datové zprávy.

5.6. Smluvní pokuty a poplatky lze započíst oproti plněním uhrazeným kupujícím.

5.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Právo spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy

6.1. V případě, kdy kupní smlouva byla uzavřena prostřednictvím elektronické komunikace na dálku, má kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 NOZ právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.

6.2. V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) NOZ tímto prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb.  pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:

A. Právo odstoupit od smlouvy.

i. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

ii. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, tj. Posedla s.r.o., se sídlem Národní 486, 407 47 Varnsdorf, e-mail: hello@posedla.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

iii. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

B. Důsledky odstoupení od smlouvy.

i. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě, kdy jste kupní cenu zboží či její část uhradili prostřednictvím dárkového poukazu či voucheru, Vám bude tato kupní cena či její část vrácena opět prostřednictvím prodávajícím vystaveného dárkového poukazu nebo voucheru.

ii. Vrácení zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zašlete na své náklady zpět nebo je předejte Posedla s.r.o., se sídlem Národní 486, 407 47 Varnsdorf. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

iii. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

iv. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho vzhledu a funkčnosti.

C. Vzor oznámení o odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát: Posedla s.r.o. - reklamace, Národní 486, 407 47 Varnsdorf, 
e-mail: hello@posedla.cz
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
- Datum uzavření kupní smlouvy (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě )
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
Formulář odstoupení od smlouvy - vrácení zboží - ke stažení.

6.3. Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží prodávající žádá kupujícího – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:  

 • Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením data uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.
 • Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační adresu.
 • Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato). 

6.4. Byl-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i nepoškozený poskytnutý dárek.

6.5. Pokud se jedná o spotřební zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

6.6. Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případě, kdy:

 • je zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní, a/nebo;
 • v souladu s ustanovením § 1837 písm. d) NOZ v případě, kdy zboží bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, zejména pak v případě, kdy byly na zboží provedeny k zadání kupujícího jeho individuální úpravy;
 • v souladu s ustanovením § 1837 písm. e) NOZ v případě, kdy zboží podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
 • v souladu s ustanovením § 1837 písm. g) NOZ v případě, kdy zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku kupujícím vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Tedy v případě, kdy kupující kupní cenu zboží či její část uhradil prostřednictvím dárkového poukaz, mu bude tato kupní cena či její část vrácena opět prostřednictvím prodávajícím vystaveného dárkového poukazu. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.8. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny, a to i v případě pohledávek nejistých či neurčitých.

6.9. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

6.10. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

7. Práva z vadného plnění a odpovědnost za vady

7.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

7.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

7.4. U převzetí zboží musí kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být v případě dodání zboží přepravcem vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí kupující ihned písemně oznámit prodávajícímu.

7.5. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

7.6. Kupující je při užívání zboží povinen důsledně dodržovat pravidla jeho užívání tak, jak mu budou doručena současně se zbožím (dále jen „Pravidla“). Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání kupujícího při užívání zboží v rozporu s Pravidly.

7.7. Odpovědnost prodávajícího za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) zboží bylo prokazatelně použito v rozporu s Pravidly; a/nebo (b) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (c) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že za důvod k uplatnění nároků z vad zboží nelze považovat drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech oproti zobrazení zboží na webových stránkách prodávajícího. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním. 

7.8. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1. písm. j) NOZ je kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena prodávajícím, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla prodávajícího.

7.9. Ustanovení uvedená v tomto článku obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.10. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím elektronické adresy hello@posedla.cz, případně i v sídle prodávajícího.

7.11. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) NOZ.

8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy hello@posedla.czInformaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 NOZ. Kupujícímu může být doručováno na jeho elektronickou adresu.

9. Osobní údaje

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany prodávajícího se použijí Podmínky ochrany osobních údajů umístěné na webových stránkách.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se s obsahem těchto obchodních podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

10.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.6. Smluvní strany mohou změnit, vyloučit či doplnit některá ustanovení těchto obchodních podmínek pouze písemnou dohodou obou stran (např. v kupní smlouvě) s tím, že ostatní ustanovení obchodních podmínek zůstávají pro smluvní strany nadále v platnosti. 

10.7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 2. 2022 a ruší předchozí znění obchodních podmínek, včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na webových stránkách.

10.8. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: Posedla s.r.o., Národní 486, 407 47 Varnsdorf
 • adresa elektronické pošty: hello@posedla.cz
 • telefonní kontakt: +420 775 746 817 

 Ve Varnsdorfu dne 1. 2. 2022

YOUR CART (0)

No Products in the Cart